Kongres narodowy w 1934 r.

Od 850 lat, Król i Królowa Francji, Pielęgrzymi wszystkich narodów

- co roku między 50 000 a 100 000 Pielęgrzymów wwielbia Maryję matkę Jezusa, jako Ta co jest ((NASZĄ UCIECHĄ )): Laeticia, w N.M.P w Liesse.

 

Trzy Jeźdzcy, Hrabie z Eppes,poszľy w drogę by bronić grób Chrystusa ( okoľo 1134 ).

 

 

Te jeźdzcy sá zľapani i przeprowadzono ich jako wiH z niów do Cairu w Egitie.

 

Sultan chce przykonac jeźdźcow źeby przyjęli religję Muzuľman'ska. Ale jeźdzcy odmówiľy,nawet i zolnieżom. To Sultan im pszyslal swoja Corke Hrabina Ismerie.

Tych trzech jeźdzców,opowiadają jej tą dobrą wiadcmość:

(( Jezus jest Synem Boźem, Syn Marųji)).To Hrabina Ismerie pragnie zobaczyċ wizerunek Jezusa i Marųji. Poniewaź jeźdzcy nie potrafią zrobić wizerunek w kamieniu. To modlą się caľa noc. W nocy, Anioľ Pana Boga im przynisľ maľa figurynkę. Jak Ismerie przyszľa, ona się bardzo interesowaľa tym wizerunkiem i bardzo sie interesuje ich viarą, i ma wielką wiarę w Jezusie naszem Zbawicielu.

Hrabina Ismerie,bardzo przyjęta, zabraľa ze sobą ten maľy wizerunek ze sobą do swego apartamentu. W nocy, Maryja jej się ujawiľa i .jej pewiedziľa żeby uwolniľa wieznów,i żeby sama zostaľa chrzscijanką.

Hrabina Ismerie ich uwolniľa, z nadziją źe będzi caľy czas pod protekcją Boga i Maryi. ( Ona zabraľa ze sobą wizyrunek N.M.P.). Po dľugiej podróży przeszli przez Nil, po dľgiej podróże, zmęczeni,wszyscy usnęli, gdy się ubodzili blisko wioski Liance. N.M P.Liance szybko zestaľa. N.M P. ze Liesse.

Hrabina Ismerie zostanie ukszczcną przez Biskupa z Laon, uwielbiony Barthelemi z Vir.